سگهای آبی مهندس دنیای حیوانات هستند آنها معماران شگفت انگیزی هستند که بر روی نهرها سد ایجاد میکنند. آنها در مخزنهایی که پشت سدها ایحاد می شود لانه سازی می کنند