در بحث نقدینگی رئیس مجلس از راه حل خود برای جذب نقدینگی در کشور گفت.