تیپ هشت ها را عموما در محیط زندگی و اجتماعی افراد با نفوذ و تاثیرگذار با روابط اجتماعی بالا خواهید دید. آنها به دنبال اهداف اجتماعی و نه فقط شخصی هستند. گفتگو با مهشید رضوی رضوانی روانشناس و مشاور خانواده