روایت علی مطهری از نظر شهید مطهری درباره حجاب اجباری را بشنوید.