احتمالا عسل نداشت... وقتی عسل دارن به این راحتی نمی شه نزدیکش شد. زمانیکه سرده و‌یا نور زیاد باشه باید بهش نزدیک شد باز هم بسته به زنبورش داره...