وقتی یه دختر تو بازی آنلاین به تیر تفنگ نیاز داره.