احسان قاضی زاده هاشمی در برنامه حالا خورشید گفت: بعضی از مدیران برای ماندن در پست 500 میلیون تومان پرداخت میکنند تا بازنشسته نشوند!