سخنرانی فوق العاده «دنزل واشنگتن» ستاره هالیوود: درهر کاری اول خدا را در نظر بگیر