محققان آلمانی حسگر پوشیدنی‌ای اختراع کرده‌اند که از افتادن سالمندان جلوگیری می‌کند.