رفع اشکالات آستین توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه خانواده خانواده شبکه یک سیما .