دل پر خون دو کبوتر دور پیامبر میگردن/ دو سه روزه پای بستر غریبونه گریه کردن/ یک طرف حسن محزونه یک طرف حسین حیرونه ... نوحه شهادت پیامبر اعظم صلی الله با نوای محمدرضا طاهری .