در پیش روی او معراج دیگر است/ از عمر مصطفی ساعات آخر است/ بر بالینش غمین زهرای اطهر است/ شهر مدینه در سوگ پیغمبر است/ آه... یا ایها الرسول! وقت وصیت است آه ... سینه زنی واحد با نوای میثم مطیعی .