شایع ترین تعویض مفصل، مربوط به زانو است. نحوه انجام این عمل را ببینید.