مذهبی بودن «سیدجواد هاشمی» چه مشکلاتی در سینما برای او ایجاد کرد؟