در ویدئوی خبر اصلی ترین موضوع مد نظر وزیر پیشنهادی اقتصاد یعنی راه حل مهار نقدینگی را میبینیم.