سانیا سالاری در توضیح این ویدئو نوشت: خداحافظ ارغوان من....