معاون اول رئیس جمهور در 'کنفرانس منطقه‌ای سالمندی جمعیت 2018' از نقش دولتها در مدیریت جمعیت سالمندان در جهان و به خصوص ایران پرداخت.