بررسی جمعیت و میانگین سنی افراد مردم ایران در نیم قرن گذشته را ببینید.