آموزش هنر تذهیب توسط خانم عسگری- کارشناس هنری دربرنامه مهربانو از شبکه استانی قم