مهدی یغمایی این ویدئو را در صفحه خود قرار داده و نوشته:یادش بخیر ، نه؟