بچه رو با باباش تنها نذارین بچه رو با باباش تنها نذارین بچه رو با باباش تنها نذارین بچه و باباش #