شب بخیر دوستان. یک کار شاد و زیبا بشنوید از علی لهرسابی با نام «تا وقتی با منی». متن آهنگ تا وقتی با منی تا وقتی با منی، دوری کن از همه حتی تمامت هم گاهی برام کمه هر جا بری می گم دلواپست شدم تا با خودم بری، برگردی با خودم شاید هوس کنی حتی بری به ماه رویای دورتم از من فقط بخواه تا وقتی با منی عشقتو کم نکن هر کاری می کنی، جز با خودم نکن تا وقتی با منی نفسمی جونمی عشقمی، با من بمون فقط محاله بعد از این من دیگه تا ته زندگیم چیزی بخوام ازت تا وقتی با منی نفسمی جونمی عشقمی، با من بمون فقط محاله بعد از این من دیگه تا ته زندگیم چیزی بخوام ازت تا وقتی با منی، دوری کن از همه حتی تمامت هم گاهی برام کمه هر جا بری می گم دلواپست شدم تا با خودم بری، برگردی با خودم شاید هوس کنی حتی بری به ماه رویای دورتم از من فقط بخواه تا وقتی با منی عشقتو کم نکن هر کاری می کنی، جز با خودم نکن تا وقتی با منی نفسمی جونمی عشقمی، با من بمون فقط محاله بعد از این من دیگه تا ته زندگیم چیزی بخوام ازت تا وقتی با منی نفسمی جونمی عشقمی، با من بمون فقط محاله بعد از این من دیگه تا ته زندگیم چیزی بخوام ازت تا وقتی با منی نفسمی جونمی عشقمی، با من بمون فقط محاله بعد از این من دیگه تا ته زندگیم چیزی بخوام ازت تا وقتی با منی نفسمی جونمی عشقمی، با من بمون فقط محاله بعد از این من دیگه تا ته زندگیم چیزی بخوام ازت