صحبتهای فغانی که باعث دلخوری مظفری در برنامه نود شد.