دروبین مخفی هر محله یک خانه سالمندان به مناسبت روز سالمندان .