آموزش حفظ قرآن برای کودکان این قسمت حفظ سوره عصر .