بررسی کشور عمان به لحاظ بازار هدف اقتصادی برای ایران و عملکرد کشورمان در این خصوص .