ویدیو تلاوت سوره فرقان توسط استاد کامل یوسف البهتیمی از کانال شبکه قرآن و معارف سیما