کنایه رشیدپور به دربی 88 را در این ویدئو مشاهده کنید.