پیشنهاد دیرین دیرین به صندلی‌های مدیران بازنشسته !