آخرین خبر / وقت به نیکی. از علی لهرسابی کار زیبای «خداحافظ بچه» را تقدیم می کنیم.