انسان را با شخصیت او می شناسیم. اینکه چه شخصیتی و ویژگی هایی دارد همیشه سوال ذهنی برای کارشناسان در حوزه های مختلف بوده است. مهشید رضوی رضوانی روانشناس و مشاور خانواده به صورت اختصاصی به شخصیت شناسی (انا گرام) پرداخته است. از این رو برای آگاهی از شخصیت های مختلف و ویژگی و خصوصیات آنها به سراغ ایشان رفته ایم.