درمان قطعی نارسایی روده کوچک در شیراز برای نخستین بار در خاورمیانه اتفاق افتاده است.