ابتدای جاده مهر پاییز به انتظار نشسته است نگاهش ابری، ردّ پاهایش خیس، کوله بارش خالیست منتظره تا اینهمه برگی که قراره از درختان فرو بیاره آرزو دارم پاییزی زیبا داشته باشید 🍂🌸 پاییز #