صحنه های زیبا و تاثیرگذاری از نماز ظهر عاشورا در فیلم مختارنامه.