ریشه هستی مرا مزنید/ به دلم خیمه عزا مزنید/ او عمو من است نا مردا/ از پس و پیش به هوا نزنید/ دوره کردید باغبان مرا/ ای تبر ها به شاخه ها نزنید/ نزنید جای خالی نمانده در بدنش ... روضه خوانی با نوای حنیف طاهری در شب پنجم محرم ( پنجم محرم 97 - هیئت رایه العباس چیذر)