حرکت زیبای قهرمانان کشتی و حضور در آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان.