کارتون زیبا و دیدنی تام وجری این قسمت در مورد دو تا موش ناقلا است که باعث دردسر برای گربه .