کشاورز هنرمند ایتالیایی نام قهرمان و نماد جام جهانی را در زمین کشاورزی اش به نمایش گذاشت.