ما اغلب مشکلمون اینه که نمی دونیم چی از خدا بخواهیم؟ یا نمی دونیم چه جوری بخواهیم؟