شادی و شعف علی اوجی و نرگس محمدی در حین بازی ایران و مراکش را می بینید.