اولین VAR تاریخ جام جهانی در بازی فرانسه و استرالیا.