مشرق/ سخنرانی مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی درباره مرگ را مشاهده می کنید.