پیمان قانع طراح صحنه برنامه ماه عسل این ویدئو را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: استودیو ماه عسل ١٣٩٧ اجراى تمام بخشهاى استودیو ماه عسل در چهار روز بخش اول : پلاتوى شروع بخش دوم : تونل ورودى بخش سوم : استودیوى اصلى بخش چهارم : اطاق سفید(اطاق میهمانان)