عاق والدین و احترام به پدر و مادر از منظر استاد هاشمی نژاد