روایتی عجیب از وابستگی صنعت مرغ کشور به صنعت مرغ انگلیس در برنامه ثریا