این جوان نتایج پیش بینی فردوسی‌پور در اپ 90 را تغییرداد تا ثابت کند اپ نود مشکل امنیتی دارد و قابل نفوذ است. اما فردوسی‌پور فکر می‌کند اشتباه پیش بینی کرده!