باشگاه خبرنگاران/ اتفاق غیر منتظره ای در مسابقات مردان آهنین که نزدیک بود حادثه ساز شود