آموزش ساخت ماهی سه بعدی توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس