آموزش ماهی سفالی با حضورخانم کاظمی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک