اظهارات مضحک یاسر الحبیت نسبت به سیادت الیزابت ملکه انگلستان